Sitemap över www.fyndabyggvaror.se


Fukt på vinden? Hur åtgärdas fukt på vinden?

Fukt på vinden?

Har du en fuktig vind så kan fukten sätta sig i trä och isolering, vilket i sin tur kan orsaka mögel och röta på t.ex yttertakets insida och träbjälklag. Fukt på vinden kan orsakas av t.ex:
  • Läckage genom yttertaket.
  • Luftläckage från bostadsdelen.
  • Fuktig uteluft ventileras in på vinden.
  • Byggfukt är kvar i materialet.

Använd fuktmätare!

Förutom att okulärt regelbundet besikta vinden är det bra att använda en fuktmätare och mäta fukthalten i yttertaket, reglar och träbjälklag. En fuktmätare är en bra investering och de enklaste kostar cirka 300 kr. De vanligaste fuktmätarna kan mäta fukt i trä och visar fukthalten (fuktkvot) i procent. Man sticker in mätspetsarna cirka 5mm i träet och genomför en mätning. Det kan skilja relativt mycket mellan mätningar på en norr- eller sydasida. Därför är det viktigt att man mäter på flera ställen. Många fuktmätare är kalibrerade för att material ska vara "rumstempererat", dvs 20°C. Detta innebär att man kan behöva korrigera mätresultatet efter en temperaturtabell om materialet är kallare eller varmare. Normalt så anses en fuktkvot på under 16-17% som OK. Det finns även dyrare fuktmätare, som kan mäta relativ luftfuktighet och som kan mäta fukt i borrade betonghål. Det finns även fuktmätare, med s.k oförstörande fuktmätning, vilket innebär att man kan mäta fukthalten utan behöva köra in mätstift i materialet. Denna typ av fuktmätare benämns ibland för fuktscanner.

Mätvärden gällande fuktkvot.

<-15%

16-17%

18%-> Mögel - Rötsvamp

Se fuktmätarens bruksanvisning.

Problem med tilläggsisolerad vind.

Om man tilläggsisolera vinden på huset för att spara energi, så bevaras värmen i bostadsdelen med konsekvensen att temperaturen på vinden sänks. Det kanske man inte tänker på är att isoleringsmaterial inte är lufttätt, vilket innebär att varm luft kommer att fortsätta att stiga upp från bostadsdelen (genom otätheter) till vinden. Men efter tilläggsisoleringen är ytorna på t.ex yttertakets insida och träbjälklag på vinden kallare än innan. När den varma luften från bostadsdelen stiger upp och träffa kalla ytor på vinden, så bildas kondens. Hur mycket den relativa luftfuktigheten på vinden ökar beror på:
  • Fukttillskott, dvs hur mycket fukt som den uppträngande inomhusluften innehåller.
  • Hur mycket fukt som ventileras ut från vinden.
  • Temperaturen på vinden, dvs hur kall vinden är.

Ökad ventilation av vinden kan orsaka värre problem.

En vanlig åtgärd är att man montera dit en mekaniserad fläkt för att öka ventilationen på vinden. Om fläkten suger luft från vinden, så är risken att fukt och fuktskador på vinden kan öka istället för att minska. Orsaken är att fläkten suger upp fuktig inomhusluft från bostadsdelen med ökad fuktproblematik på vinden som följd.

Undvik att ventilera vindsutrymmen.

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SPF) skriver att Generellt innerbär den ökade ventileringen att vindsutrymmet blir kallt och fuktigt. I ett projekt med provvindar utfört på SP har det visat sig att det i en oventilerad vind blir torrare och att relativa fuktigheten blir betydligt jämnare under perioder med kraftiga växlingar i uteklimatet. En viss luftväxling bör enligt SPF alltid finnas på vinden för säkerhets skull. Omfattningen av denna luftväxling kan dock diskuteras. De skriver vidare att Sannolikt räcker det med relativt måttlig ventilation t.ex någon eller några gavelventiler.
Läs rapporten på SPF.

Åtgärder för att förebygga fukt på vinden.

Ett sätt är naturligtvis att öka temperaturen på vinden genom att begränsa ventilationen i vindsutrymmet eller genom att minska mängden* isolering mot vinden, så att mera värme stiger upp från bostadsdelen. Om fuktproblemen kan härledas till luftläckage från bostadsdelen, så kan man förbättra ventilationen i bostaden och täta vindsbjälklaget upp mot vinden.
TemperaturökningErhållen RF Sänkning
+1°C-6%
+2°C-12%
+3°C-17%
+4°C-22%
+5°C-26%
Tabellen visar hur RF minskar när temperaturen ökar, med start från ett klimat på 0 °C och 90 % relativ fuktighet. Förändringen blir olika beroende på startklimatet. Källa: SPF.

Olika tekniska lösningar.

Idag finns olika tekniska lösningar för att undvika fuktskador på vinden. En lösning är att installera en sorptionsavfuktare, som avfuktar vinden kontinuerligt. För att avfuktningen ska fungera krävs naturligtvis att man först tätar och stänger till all ventilation på vinden. Andra lösningar är att installera ett värmeelement för att få en torrare miljö på vinden. Dock är det inte så energismart att "värma för kråkorna". Det finns även tekniska lösningar som benämns Kontrollerad ventilation, dvs att vinden ventileras endast om uteluften är torrare än vindsluften.
Misstänker man fuktproblem på vinden, så bör man alltid kontakta en auktoriserad fackman/besiktningsman för rådgivning och åtgärd.

Reservation för typografiska fel. Kontakta alltid en fackman om råd/åtgärd.
©2016 www.fyndabyggvaror.seKontaktuppgifter

Har du frågor om FyndaByggVaror.se, så är du välkommen att kontakta oss via email.
info@fyndabyggvaror.se